Privacy Policy

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V., gevestigd aan Marijke Muoiwei 78453 JG Oranjewoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres:
Marijke Muoiwei 7
8453 JG
Oranjewoud

Telefoon:
0513631920

Website: bruningdegoede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft geen enkele intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dat strookt ook in het geheel niet met onze werkzaamheden in het vastgoed. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat kinderen gegevens naar ons sturen zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij persoonlijke gegevens hebben ontvangen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bruningdegoede.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen in het kader van de uitvoering van onze zakelijke dienstverlening;
  • Om goederen en diensten aan u te leveren.

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. We bedoelen hiermee besluiten die op basis van computerprogramma's of –systemen worden genomen, zonder dat wij daar zelf persoonlijk bij betrokken zijn. Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's:

  • Standaard pakket Microsoft office (inclusief mail) voor het opstellen van onze zakelijke documenten;
  • Exact pakket voor onze administratie en facturatie;
  • Dropbox voor ons archiefsysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is Pagina 2 van 2 om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens nodig hebben in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Persoonsgegevens, personalia, adres en andere contactinformatie: Bewaartermijn: tot het aflopen van het betreffende project of de betreffende opdracht voor onze opdrachtgever. Reden: uw contactinformatie hebben wij nodig om u te kunnen bereiken per brief, mail of telefoon en om facturen te sturen voor de duur van het betreffende project of de betreffende opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft natuurlijk het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Stuurt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar: info@bruningdegoede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bruning De Goede Vastgoedregisseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@bruningdegoede.nl.

Download de Privacy Policy