Algemene Voorwaarden

1. De besloten vennootschap Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV is gevestigd te Marijkemuoiwei 3, 8453 JG te Oranjewoud;

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV aanvaarde opdrachten en overige werkzaamheden;

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV;

4. Ieder aansprakelijkheid van Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV, dan wel van haar bestuurders of werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,-- excl. BTW of, indien het door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van € 25.000,-- excl. BTW;

5. Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden;

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;

7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruikt maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden;

8. De rechtsverhouding tussen Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter;

9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV en van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn;

10. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien zij door Bruning De Goede Vastgoedregisseurs BV schriftelijk zijn bevestigd

Download de Algemene Voorwaarden